Algemene voorwaarden

We zijn volledig open over onze manier van werken.

Artikel 1 Definities

1.   Underdog Basics B.V. (hierna: Underdog Basics) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het aanbieden van maandabonnementen en eenmalige aankopen van onderbroeken, sokken en andere basics.

2.   In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3.   In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten en het leveren van Producten aangaat met Underdog  Basics.

4.   In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Underdog Basics en/of Klant.

5.   In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Underdog Basics en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Underdog Basics zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten op periodieke basis te leveren via abonnementen en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Underdog Basics en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.

6.   In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Underdog Basics en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten en Diensten, onder andere inhoudende de periodiek geleverde onderbroeken en/of sokken, alsmede alle andere door Underdog Basics ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

7.   In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Underdog Basics aangeboden Producten, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen sokken en ondergoed die op de Website worden aangeboden.

8.   In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Underdog Basics, te raadplegen via https://underdog.nl

Artikel 2 Identiteit van Underdog  Basics

1.   Underdog Basics is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82979502 en draagt btw-identificatienummer NL861451351B01. Underdog Basics is gevestigd aan Overtoom 292 (1054JC) te Amsterdam.

2.   Underdog Basics is per e-mail te bereiken via support@underdog.nl of middels de Website https://underdog.nl/hulp-en-info

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.   De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Underdog Basics en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.   Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Underdog Basics overeengekomen.

3.   Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4.   De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1.   Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.   De Klant kan contact opnemen met Underdog Basics via de Website https://www.underdog.nl/ of e-mail support@underdog.nl voor een van de aangeboden Diensten of Producten.

3.   Tussen Underdog Basics en Klant komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Klant een aanbieding van Underdog Basics accepteert door middel van het correct invullen van het door Underdog Basics beschikbaar gemaakte stappenplan op de Website, alsmede het voldoen van het verschuldigde bedrag.

4.   De Overeenkomst bestaat onder meer uit een abonnement met periodieke levering van Producten door Underdog Basics aan Klant voor onbepaalde tijd, zonder opzegtermijn.

5.   Als Underdog Basics een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Underdog Basics kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1.   Underdog Basics zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk Overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2.   Underdog Basics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.   Bij het inschakelen van derden zal Underdog Basics de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Underdog Basics worden doorbelast aan Klant.   

4.   De Overeenkomst kan alleen door Underdog Basics worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Underdog Basics bij het sluiten van de Overeenkomst. De Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Underdog Basics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Underdog Basics worden verstrekt.    

5.   De Klant draagt er zorg voor dat Underdog Basics zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6.   Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Underdog Basics hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Underdog Basics dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging en opzegging van de Overeenkomst

1.   Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Underdog Basics en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2.   Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de betaling worden gemaakt. De prijswijzigingen gerelateerd aan de wijziging in de Overeenkomst zullen op de Website beschikbaar worden gesteld.

3.   Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Underdog Basics op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4.   Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Underdog Basics en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt via de Website.

5.   Klant kan de Overeenkomst die voor dan wel bepaalde tijd, als onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het periodiek afleveren van Producten, te allen tijde opzeggen.

6.   Klant dient 1 (zegge: een) dagen vóór de dag van afschrijving van het Product de Overeenkomst op te zeggen. Indien Klant niet tijdig de Overeenkomst opzegt, is Klant nog 1 (zegge: één) maand aan de Overeenkomst gebonden.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1.   Underdog Basics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Underdog Basics goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Underdog Basics de Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2.   Voorts is Underdog Basics bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in artikel 7.1 van onderhavige Overeenkomst, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid ni3et kan worden gevergd.

3.   Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Klant in verzuim is, dan is Underdog Basics gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij de Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 9 Herroepingsrecht en retournering Producten

1.   Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst na 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

2.   Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

3.   Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:

1.   Het Product heeft ontvangen;

2.   Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

3.   De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

4.   Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.

4.   Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Underdog Basics het gehele door Klant betaalde bedrag binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.

5.   Het herroepingsrecht vervalt indien Klant het de verzegeling van de verpakking van het Product heeft verbroken, in verband met hygiëne.

6.   Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

7.   Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Op grond van regels met betrekking tot hygiëne is het Klant niet toegestaan om het Product uit de verpakking te halen, dan wel te passen.

8.   Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 7 van dit Artikel genoemde handelswijze.

9.   Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

10.                Underdog Basics is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Underdog Basics kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.

11.                Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Underdog Basics om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Underdog Basics onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

1.   Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.   De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Underdog Basics zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.

3.   Underdog Basics heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4.   De eerste verificatiebetaling geschiedt via iDeal.

5.   Na de verificatiebetaling is Underdog Basics gemachtigd om periodiek het bedrag af te schrijven van het door Klant verstrekte rekeningnummer.

6.   De periodieke afschrijving geschiedt een maand na sluiting overeenkomst mits elders is gekozen door de Klant.

7.   Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Underdog Basics geen verzendkosten.

8.   De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Underdog Basics mede te delen.

9.   Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.                Indien Underdog Basics besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Levering Producten

1.   Op het moment dat de bestelling door Underdog Basics is ontvangen, stuurt Underdog Basics de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan Underdog Basics kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Underdog Basics voor de eerste bestelling is in beginsel 7 (zegge: zeven) dagen. Daarna geschiedt de levering periodiek rond de 5 tot 10 dagen na incassering van het bedrag.

2.   Indien Underdog Basics de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Underdog Basics is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.

3.   De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Underdog Basics of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.

4.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Amsterdam.

5.   Underdog Basics bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Underdog Basics kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.

6.   Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

7.   Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Underdog Basics het recht om:

1.   Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;

2.   Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Underdog Basics hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

3.   Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;   

4.   De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of

5.   De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.

8.   De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Underdog Basics niet gevergd kan worden, dan wel indien Underdog Basics tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.

9.   Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Underdog Basics gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 12 Overmacht

1.   Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Underdog  Basics, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2.   Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Underdog Basics zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Underdog  Basics, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3.   Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Underdog Basics overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Underdog Basics heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

1.   Underdog Basics biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Underdog Basics de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Underdog Basics te worden gemeld.

2.   De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

3.   De garantie is eveneens niet van toepassing indien de producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

4.   De periode van garantie staat gelijk aan de algemene norm, neergelegd in art. 7:17 lid 2 BW, tenzij anders is overeengekomen.

5.   Indien Underdog Basics herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Underdog  Basics.

6.   Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14 Reclame

1.   Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2.   Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Underdog Basics te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3.   Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Underdog Basics Overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

1.   Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Underdog Basics kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

1.   Underdog Basics behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2.   Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Underdog Basics van gegevens. Klant zal Underdog Basics vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Klachtenregeling

1.   Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan support@underdog.nl. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 2 (zegge: twee) werkdagen na ontvangst van de klacht door Underdog Basics in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

2.   Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op de rechtsverhouding(en) tussen Underdog Basics en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle geschillen die tussen Underdog Basics en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.

  1. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden